Publicat nou procés de legalització d’instal.lacions d’autoconsum solar

A partir de la publicació del RD 1699/2011 sobre la regulació d’instal.lacions de generació de petita potència i davant l’incompliment indicat en aquest decret per regular l’autoconsum amb balanç net, algunes comunitats autònomes entre elles Catalunya, han optat per fer públic que accepten la tramitació d’aquestes instal.lacions sota la interpretació de la Instrucció Tècnica ITC-BT-40 del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

Donat que al no injectar a la xarxa els excedents energètics, aquestes instal·lacions estan classificades com a instal.lacions generadores assistides i per tant no requereixen de la seva inscripció en el règim especial i a efectes administratius són equivalents a un grup electrogen de generació elèctrica.

EL PROCÉS DE LEGALITZACIÓ EN QUATRE PASSOS

1- Sol.licitud de llicència d’obra menor.

2- Construcció de la planta fotovoltaica.

3-  Documentació de la planta fotovoltaica (Butlletí de l’instal.lador, esquema unifilar i memoria bàsica o projecte en cas de ser superior a 10kW)

4- Comunicació a l’empresa distribuïdora (Registre d’instància acompanyada d’una còpia del projecte o memòria descriptiva).

Com podeu veure, la legislació ha deixat de ser una excusa per a la implantació dels sistemes d’autoconsum fotovoltaic…

Los comentarios están cerrados.